ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Даруємо призи на 1 000 000»

(надалі – Правила)

1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою « Даруємо призи на 1 000 000» (далі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «МДА Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (далі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ __________________, місце знаходження: 03038, м. Київ, вул. Е.Коновальця 36д, корп. А, оф.34).

1.2. Акція проводиться на всій території України, крім Автономної Республіки Крим та зони проведення ООС, (надалі — «Територія проведення Акції»)

1.3. Акція проводиться у період з 01 лютого 2021 року по 05 березня 2021 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»).

1.4. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ.

2.1. До участі в Акції запрошуються косметологи, дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають на території України (далі — «Учасник Акції»).

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі умови цих Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Правил:

2.3.1. працівники Організатора Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі;

2.4. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.5.3. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учать в Акції.

2.11. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення Акції.

2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.

2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.

3.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно:

3.1.1. Придбати упаковку PRX-Tзз (5 ампул) із спеціальною наліпкою PRX-Tзз THERAPY – 5 РОКІВ В УКРАЇНІ у регіонального представника компанії або менеджера компанії.

3.1.2. Стерти захисне поле на акційній среч-карті, яка розміщена всередині упаковки. Під захисним полем зазначений гарантований приз.

3.1.3. Для отримання призу надати регіональному представнику наступну інформацію: фото/скан скреч-карті із стертим шаром, контактні данні (ПІП, телефон, місто) і зазначити суму замовлення.

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, що передбачені в п. 3.1. Правил, які вчинені протягом офіційно оголошеного строку проведення Акції, зазначеного в п.1.4. цих Правил. 3.4. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

4. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

4.1. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і становить

4.1.1. Головне Заохочення – особливо цінні призи: iPhone 12 – 3 од, Apple Watch Series 6 – 5 од.

4.1.2. Інщі призи: Elasticizing Anti-Drying Body Cream/Крем для тіла, 200ml – 100 од, Reverse Peel / Пілінг Реверс для боротьби з гіперпігментацією, (уп. 3 фл*1ml №2+3 фл*1ml №3) – 100 уп., WiQo Reverse serum, 20ml / Сиворотка Реверс – 100 од., WiQo Eye Contour and Facial Serum for Delicate Skin, 30 ml / Сиворотка для контуру навколо очей та чутливої шкіри – 100 од., Квиток на 2 онлайн сесії ексклюзивного навчання від Марії Федчук «Поетапна регенерація шкіри після процедури «рідкий лазер» (PRX-T33+microneedling) з метою повного безпечного ремоделювання(авторська методика)», який відбудеться 22.04.2021 та Даніїла Кашика «ТСА. Що нового в косметології» 19.04.2021- 400 од.

4.2. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 7 цих Правил.

4.3. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

4.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.

4.5. Зобов’язання Організатора щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

4.6. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 4 цих Правил.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

5.1. Право на Безумовне Заохочення отримують всі учасники акції, які виконали всі умови та вимоги Акції, передбачені Офіційними правилами.

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

6.1. Учасники Акції здобувають право на отримання Заохочень Акції у відповідності до розділу 5 цих Правил.

6.2. Для отримання Головного Заохочення, зазначеного в п. 4.1.1. цих Правил, Учасники Акції, що здобули право на отримання заохочення має надати Організатору Акції наступну інформацію: копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами), копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, свою повну поштову адресу фактичного місця знаходження. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу _____________________ Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

6.3. Якщо Переможець вказав недостовірну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні дані протягом 14 днів з дати визначення його Переможцем Акції, Організатор має право розпорядитися Головним Заохоченням на свій розсуд

6.4. Організатор залишає за собою право не відправляти Головне Заохочення та переглянути результати визначення Переможця, якщо Переможець відмовляється надавати необхідні дані та інформацію вказані у цих Правилах.

6.5. Вручення Головного Заохочення відбувається в присутності представника Організатора Акції з подальшим висвітленням моменту вручення в мережі інтернет з відмітками переможців і партнерів.

6.6. Заохочення отримує лише особа, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Учасник Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всієї передбаченої вище інформації є необхідною умовою отримання Заохочення.

6.8. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Учасник Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.

6.9. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

6.9.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;

6.9.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 Правил;

6.10. Організатор і пов’язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор й пов’язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю.

7. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ.

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.

7.2. Організатор Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

7.3. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням відповідного Заохочення Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов’язку несе Виконавець Акції.

7.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Організатор не несуть відповідальності за:

7.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

7.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

7.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв’язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин;

7.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов’язків, передбачених у цих Правилах;

7.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;

7.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;

7.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;

7.5.8. якість надаваних перевізником послуг.

7.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

7.6.1. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.

7.7. Організатор Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.8. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь- які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

7.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції.

7.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з цією Акцією.

7.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

7.13. Організатор мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

7.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил та Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.

7.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов’язуються їх виконувати.

7.16. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов’язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

7.17. Грошова компенсація будь-якого Заохочення Акції в жодному випадку не видається.

7.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.